Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Φύλλο
Ημερομηνία Γέννησης
Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

Αφορά την κράτηση στο ξενοδοχείο

ΑΦΜ

Τα φορολογικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την έκδοση απόδειξης κατά την εγγραφή

ΔΟΥ

Επικοινωνία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σε περίπτωση χρήσης αριθμού τηλεφωνίας χώρας εκτός Ελλάδος παρακαλούμε συμπεριλάβετε και τον Κωδικό Χώρας

Κινητό
Σταθερό
Email
Επιβεβαίωση Email
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Οδός
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Πόλη
Χώρα

Απασχόληση
Δηλώνω υπεύθυνα ότι προσέρχομαι στο Συνέδριο με την ιδιότητα
Τίτλος Προγράμματος Σπουδών
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή Φορέας Εκπαίδευσης
Τίτλος Εργασιακής Απασχόλησης
Φορέας Εργασιακής Απασχόλησης
Ιδιότητα

Μεταφορά
Δηλώνω υπεύθυνα ότι

Όροι
Αποδέχομαι τους όρους του συνεδρίου
Επιτρέπω στο Ινστιτούτο ΠροςΌψη να διατηρήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία μου για τις ανάγκες οργάνωσης του Συνεδρίου
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση σχετικά με παρόμοιες δραστηριότητες από το Ινστιτούτο ΠροςΌψη

Διαμονή
Διαμονή

Νεανική Συντροφιά/ Φορέας
Πόλη/ Συνοικία Φορέα
Όνομα Συντρόφου
Επίθετο Συντρόφου
Ημερομηνία Γέννησης Συντρόφου
Ιδιότητα Συντρόφου